การรับประกันและเงื่อนไขการคืนสินค้า

นโยบายการรับประกันและการเปลี่ยนคืนสินค้า

การรับประกันสินค้า สินค้าต้องไม่เสียหายจากการใช้งานผิดวิธีและต้องอยู่ใน สภาพที่มีบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน


สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกันคือ

ทาสี ใบเลื่อย เลื่อยที่ผ่านการใช้งาน ใบมีด กรรไกร กรรไกรตัดกิ่ง สินค้าที่มี คมและสินค้าสิ้นเปลืองอื่นๆทุกชนิด


การรับประกันสินค้า

– เปลี่ยนตัวใหม่ภายใน 7 วันนับจากวันสั่งซื้อสินค้า หากสินค้า มีปัญหาจากการผลิตหรือการขนส่ง
– รับประกันการซ่อมฟรี 1 เดือน ฟรีค่าอะไหล่และค่าซ่อม หลังจากหนึ่งเดือนคิดค่าอะไหล่ตามจริง

 **ไทยฮาร์ดแวร์ขอสงวนสิทธิ์จําหน่ายอะไหล่สําหรับลูกค้าที่สั่ง ซื้อสินค้าจากสยามทูลส์เท่านั้น


การเปลี่ยนคืนสินค้า

สยามทูลไทยฮาร์ดแวร์ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันนับ จากวันสั่งซื้อเท่านั้น หรือเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

  • ในกรณีที่ทางร้านฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากราย ละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อ ครั้งล่าสุดจากทางร้านฯ ทางร้านฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าใหม่โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายใดๆ
  • ไทยอาร์ดแวร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกลุ่ม สินค้าขึ้นอยู่กับดุลพินิจทางร้านฯ

เงื่อนไขการคืนเงิน

1. กรณีลูกค้าเลือกชําระด้วยบัตรเครดิต บัญชีออนไลน์ Paypal

  • กรณีที่มีการคืนสินค้าหลังได้รับสินค้าเรียบร้อย แล้ว ทางร้านจะทําการปรับปรุงคืน วงเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิต Paypal ของลูกค้าภายใน 14 วันทําการนับจากวันที่ทางร้านฯ ได้ทําการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

2. กรณีลูกค้าชําระด้วยวิธีการอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 1

  • สําหรับรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ทางร้าน จะทําการโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ ร้านฯได้ทําการตรวจสอบและ ยืนยันการรับคืนสินค้า
  • สําหรับรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ทางร้านฯจะทําการโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 7 วันทําการนับ จากวันที่ร้านฯ ได้ทําการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า